หลักการและเหตุผล

1. ที่มาและความสำคัญ

การประชุมวิชาการ SLC ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ของ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง การสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ The First Smart Logistics Conference 2018 เปิดรับบทคัดย่อ และบทความฉบับสมบูรณ์ของบทความทางวิชาการ (Review Article) และบทความวิจัย (Research Article) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ “Logistics towards Thailand 4.0” เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมถึงผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทั้งในระดับภาครัฐและเอกชน ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

Logistics towards Thailand 4.0 เป็นเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจจากทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน ต่างตระหนักถึงผลของ การเปลี่ยนแปลงที่มีมาพร้อมทั้งโอกาสและอุปสรรคเพื่อให้พร้อมต่อการรับมือ ในหัวข้อหลักดังกล่าวหมายถึง โลจิสติกส์กลไกในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 ทั้งในด้านโลจิสติกส์ ด้านการคมนาคมขนส่ง และการจัดการโซ่อุปทาน ของแทบทุกธุรกิจที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นพื้นฐานไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้นี้

กิจกรรมหลักของการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้แก่ การปาฐกถาพิเศษ การนำเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องจากภาคเอกชน

2. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
 2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและด้านการวิจัย
 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการจัดการทางด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน3. หัวข้อประชุม

เปิดรับบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ในทุกสาขาวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ“Logistics towards Thailand 4.0 : Smart Logistics, Smart Transportation and Smart Supply Chain” โดยแบ่งกลุ่มของบทความ กลุ่มสาขาวิชา และกลุ่มของผลงานทางวิชาการ ดังนี้

3.1 กลุ่มบทความ มีความเกี่ยวข้องกับ Logistics towards Thailand 4.0 ในประเด็นดังต่อไปนี้

3.1.1 Smart Logistic

3.1.2 Smart Transportation

3.1.3 Smart Supply Chain

3.2 กลุ่มสาขาวิชา แบ่งเป็น 20 สาขาวิชา ดังนี้

3.2.1 International Logistics

3.2.2 Aviation Logistics

3.2.3 Maritime Logistics

3.2.4 Logistics Facilitation

3.2.5 Logistics Service Provider

3.2.6 Logistics Development Policy

3.2.7 Logistics and Supply Chain Modeling

3.2.8 Integrated Supply Chain Management

3.2.9 Supply Chain Risk management

3.2.10 Sustainable Supply Chain

3.2.11 Global Supply Chain

3.2.12 Supply Chain Performance

3.2.13 Supply Chain Innovation

3.2.14 Transportation and Distribution

3.2.15 Multimodal Transportation

3.2.16 Freight Logistics

3.2.17 E-Logistics

3.2.18 Organization and Future Trend

3.2.19 Data Analysis and Cost-to-Service

3.2.20 Strategy and Transformation


3.3 กลุ่มผู้ส่งผลงาน แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

3.3.1 นิสิตระดับปริญญาตรี

3.3.2 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

3.3.3 อาจารย์หรือบุคลากรในหน่วยงานราชการ

3.3.3 บุคคลทั่วไป4. ประเภทบทความ

ประเภทของบทความ ประกอบด้วย บทความทางวิชาการและบทความวิจัย บทความฉบับสมบูรณ์ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับอนุญาตให้นำเสนอผลงาน (Oral Presentation) โดยบทความฉบับสมบูรณ์ดังกล่าวจะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการปะชุม (Proceedings) อีกด้วย4.1 ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการและตีพิมพ์ในรายงานการประชุมสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ เจ้าของผลงานต้อง

2. ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

3. บทความฉบับสมบูรณ์ของเจ้าของผลงานต้อง “ผ่าน” เกณฑ์พิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4. ส่งสรุปย่อบทความลงในโปสเตอร์ขนาด 80 x 120 ซม. แนวตั้ง

5. มีการนำเสนอบทความในที่ประชุมวิชาการ4.2 การนำเสนอผลงาน (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 ส่วน

1. Indoor Presentation

2. Out Door Presentation

โดยการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าของผลงานที่นำเสนอในส่วน Indoor Presentation จะนำเสนอในห้องประชุมในรูปแบบ PowerPoint และจะได้รับการคัดเลือก Best Award ในแต่ละกลุ่มบทความ คือ Smart Logistics Smart Transportation และ Smart Supply Chain

และในส่วน Out Door Presentation คือกลุ่มที่จะนำเสนอนอกห้องประชุม โดยผู้นำเสนอต้องยืนประจำตำแหน่งโปสเตอร์ของตนเองเพื่อรอการนำเสนอ และตอบคำถามจากคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ตามที่กำหนดในข้อที่ 3 และ 4 ในท้ายบทคัดย่อด้วย หากไม่ระบุการกำหนดประเภทดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ


5. รูปแบบบทความ

เนื้อหาของบทความฉบับสมบูรณ์ต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และมีการใช้ภาษาอย่างถูกต้องตามหลักการเขียน จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม MS Word (สามารถดาวน์โหลด Templet ได้จาก slc.buu.ac.th)


6. กำหนดการส่งบทความเข้ารับการคัดเลือก

กิจกรรม วันที่
1. เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ วันนี้ - 17 กันยายน 2561
2. ประกาศรายชื่อบทความที่ผ่านการพิจารณา 20 กันยายน 2561
3. วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับปรับปรุง 25 กันยายน 2561
4. วันสุดท้ายของการส่งสรุปบทความลงในโพสเตอร์ 25 กันยายน 2561
5. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 25 กันยายน – 30 กันยายน 2561
6. นำเสนองาน 4-5 ตุลาคม 2561


7. การส่งบทความฉบับสมบูรณ์

ผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานจะต้องจัดพิมพ์บทความ พร้อมทั้งระบุกลุ่มบทความ (ตามข้อ 3.1) และกลุ่มสาขาวิชา (ตามข้อ 3.2) ให้ชัดเจน จากนั้นให้ส่งผลงานมายังมหาวิทยาลัยบูรพาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยจะต้องแนบไฟล์ข้อมูลผลงานในรูปแบบ MS Word กำหนดความยาวของบทคัดย่อต้องไม่เกิน 150 คำ และเนื้อหาของบทความไม่เกิน 15 หน้า


8. เงื่อนไขการเข้าประชุม

เจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน/ หรือผู้ที่ประสงค์จะส่งผลงานลงตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากรายงานการประชุม (Proceedings) ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงานตามที่ระบุในข้อ 6 และนำเสนองานด้วยตนเอง


9. ค่าลงทะเบียน

1. นิสิตระดับปริญญาตรี 1,500 บาท

2. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2,500 บาท

3. อาจารย์มหาวิทยาลัยและบุคลากรในหน่วยงานรัฐ 3,500 บาท

4. บุคคลทั่วไป 4,000 บาท


10. วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

วิธีการชำระเงินโดยโอนเงินผ่านเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงไทย สาขาแหลมทอง บางแสน

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา

เลขที่บัญชี 386-1-00442-9

กรุณาแนบสำเนาสลิบการโอนส่งมาที่อีเมล์ slc2018@gmail.com


11. ติดต่อสอบถาม

1. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไวต์ scl.buulog.com

2. ติดต่อส่งบทความฉบับสมบูรณ์ หรือสอบถามเงื่อนไขการส่งบทความที่ อีเมล์ smartlog2018@gmail.com

3. ติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไปที่นางสาววรัญญา ด้นประดิษฐ โทร 0-3810-2222 (ต่อ 3100-3102) โทรสาร 0-3839-3231


กำหนดการส่งบทความเข้ารับการคัดเลือก
เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์
 • วันนี้ - 17 กันยายน, 2018
 • ประกาศรายชื่อบทความที่ผ่านการพิจารณา
 • 20 กันยายน, 2018
 • วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับปรับปรุง
 • 25 กันยายน , 2018
 • วันสุดท้ายของการส่งสรุปบทความลงในโพสเตอร์
 • 25 กันยายน , 2018
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
 • 25 กันยายน – 30 กันยายน , 2018
 • นำเสนองาน
 • 4-5 ตุลาคม, 2018

 • Confernce News

  งานประชุมวิชาการ SMART Logistics Conference ครั้งที่ 1

  “Logistics towards Thailand 4.0”

  The 1st งานประชุมวิชาการ SMART Logistics Conference ครั้งที่ 1

  SLC2018 ณ ศูนย์การประชุม โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ บางแสน ชลบุรี