การส่งบทความฉบับสมบูรณ์

ผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานจะต้องจัดพิมพ์บทความ พร้อมทั้งระบุกลุ่มบทความ (ตามข้อ 3.1) และกลุ่มสาขาวิชา (ตามข้อ 3.2) ให้ชัดเจน จากนั้นให้ส่งผลงานมายังมหาวิทยาลัยบูรพาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ smartlog2018@gmail.com โดยจะต้องแนบไฟล์ข้อมูลผลงานในรูปแบบ MS Word กำหนดความยาวของบทคัดย่อต้องไม่เกิน 150 คำ และเนื้อหาของบทความไม่เกิน 15 หน้า

เอกสารดาวน์โหลด
 • รูปแบบบความ
 • รูปแบบโปสเตอร์
 • ตรามหาวิทยาลัยบูรพา
 • ตราสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์


 • กำหนดการส่งบทความเข้ารับการคัดเลือก
  เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์
 • วันนี้ - 17 กันยายน, 2018
 • ประกาศรายชื่อบทความที่ผ่านการพิจารณา
 • 20 กันยายน, 2018
 • วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับปรับปรุง
 • 25 กันยายน , 2018
 • วันสุดท้ายของการส่งสรุปบทความลงในโพสเตอร์
 • 25 กันยายน , 2018
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
 • 25 กันยายน – 30 กันยายน , 2018
 • นำเสนองาน
 • 4-5 ตุลาคม, 2018

 • Confernce News

  งานประชุมวิชาการ SMART Logistics Conference ครั้งที่ 1

  “Logistics towards Thailand 4.0”

  The 1st งานประชุมวิชาการ SMART Logistics Conference ครั้งที่ 1

  SLC2018 ณ ศูนย์การประชุม โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ บางแสน ชลบุรี