เอกสารที่ยอมรับ

ชื่อ-นามสกุล ชื่อบทความ
สันติพงศ์ จิโรจน์กุลกิจ
กฤษณ์ วิทวัสสำราญกุล
กลยุทธ์การตลาดธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ กรณีศึกษา บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส
Air Freight Business Marketing Strategies: A Case Study of DHL Express Company
วรอนงค์ โถทองคำ
รองศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์ วัชจิตพันธ์
การมีส่วนร่วมของโรงแรมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
INVOLVEMENT OF HOTELS IN LOCAL COMMUNITY DEVELOPMENT
เกศกุฎา โกฏิกุล
พอพันธ์ วัชจิตพันธ์
การวิเคราะห์ปัจจัยเกี่ยวกับการจัดการบุคลากรและผลต่อการปฏิบัติงาน
Analysis of Employee Management Related Factors and Effects on Performance
รองศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์ วัชจิตพันธ์ PLS Structural Equation Modeling of Customer Satisfaction for a Freight Forwarding Company
วัชระ ละอองเงิน
อรณิชา บุตรพรหม
รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือ กรณีศึกษาตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
COLLABORATIVE OPTIMIZATION MODEL: A CASE STUDY OF AN INTERNATIONAL SEA FREIGHT FORWARDER IN BANGKOK
ณิชากร ทองเปลว
รองศาสตราจารย์พอพันธ์ วัชจิตพันธ์
การบูรณาการซัพพลายเออร์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ประเทศไทย
Supplier Integration in Thai Automotive Industry
Saowanit Lekhavat Allocation Methods for General Multicommodity Distribution Network Design Problem
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
สุขุมาภรณ์ พัฒนไพบูลย์วงศ์
ธนาวดี หมดใส
แนวทางการพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ ผลิตภัณฑ์ SMEs โดยใช้เทคนิคการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน
DEVELOPMENT AND ENHANCING COMPETITIVE ADVANTAGE TO SMEs FIRMS BY USING LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND STRATEGY
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
ณภิชยา หอมกลิ่น
ธนาวดี หมดใส
การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน โดยใช้เทคนิคด้านโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว
STRATEGIC PLANNING FOR SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT IN THE EAST WITH THE TECHNICAL LOGISTICS FOR THE TOUR
ชมพูนุท อ่ำช้าง
จุฑาทิพย์ สุรารักษ์
การจัดการระบบขนส่งสาธารณะอย่างชาญฉลาดในเมืองอัจฉริยะ กรณีศึกษา ระบบรถประจำทางในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
SMART PUBLIC TRANSPORTATION SYSTEM: A CASE STUDY OF BUS SYSTEMS IN REPUBLIC OF KOREA
ศุจินธร ทรงสิทธิเดช
ณกร อินทร์พยุง
การพัฒนาระบบแนะนำเมนูอาหารด้วยโครงสร้างข้อมูลกราฟ
Developing a food menu recommender with graph data structure
พิภพ วิวัฒนะประเสริฐ
รศ.ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
ปฏิวัติโลจิสติกส์ในกระบวนการผลิตด้วยระบบทันเวลาพอดี : กรณีศึกษา
ผสันต์ ธัมปราชญ์ การใช้อำนาจของนายเรือเดินทะเลตามวิสัยของการเป็นชาวเรือที่ดี
MASTER POWER IN THE MANNER OF THE GOOD SEAMANSHIP
อรุณี แสงวารีทิพย์
ปราโมทย์ วิทยปิยานนท์
ธนะวัชร จริยะภูมิ
อิทธิพลที่ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ของท่าเรือ (กรณีศึกษา ท่าเรือในกำกับของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ)
THE INFLUENCE FACTORS OF LOGISTICS OPERATION IN PORT (CASE STUDTY: PORTS AT BANGKOK AND SAMUTPRAKARN UNDER CONTROL IN PORT AUTHORITY OF THAILAND)
ศุภกฤต พริ้วไธสง
ดร.สงวน วงษ์ชวลิตกุล
ดร.มารุต โคตรพันธ์
ความสามารถให้บริการรถสองแถวต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่บริเวณสถานี รถไฟรางคู่ในอนาคต
The Ability of the Service Minibus towards Needs of People around the Double Track Railway Station in the Future
อภิวัฒน์ เปรมปรีชา
ฐานันดร์ กัณฑะษา
รณกฤต เศรษฐดาลี
การศึกษาการประกอบอาชีพคนประจำเรือ ของบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ มหาวิทยาลัยบูรพา
Studying of occupational SWOT of nautical science graduates, Burapha University
พิสิษฐ์ บึงบัว
เบญญาดา กระจ่างแจ้ง
ญาณิน พัดโสภา
การเปรียบเทียบวิธีพยากรณ์มูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าผ่านด่านศุลกากรอรัญประเทศ
A Comparison of Forecasting Methods on Import and Export Value Goods of Border Crossing at Aranyaprathet Customs House
Kaweepol Sawangpaewน MARE NOSTRUM ON THE INTERNATIONAL LAW OF THE SEA
นางสาวธัญพร ชาติกุล
นายอธิวัฒน์ ทองรอด
นายสิทธินนท์ รุ่งแสงคำพันธุ์
นางสาวพัชมน บุญส่ง
นายวีรยุทธ หนานแก้ว
นางสาวอริสรา โยธะคง
นายเอกรัตน์ ยกกลิ่น
นางสาวพรอรุณรัตน์ น้อยโคกสูง
นางสาว สุมาลี นันทธาตรี
วิจัย ศึกษาขั้นตอนในการเยียวยา ผลกระทบจากนำมันรั่วไหล กรณีศึกษาอ่าวพร้าว จังหวัดระยอง
Healing’s Procedure for Oil Leak Effect.Case Study of Praw Bay, Rayong, Thailand
น.ส. กนลา ยิ่งไพฑูรย์ ห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจฟุตบอล
SUPPLY CHAIN IN FOOTBALL BUSINESS
Case Study Barcelona Football Club
ดร. ภูวดล ศิริรังษี
รศ.ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
แนวคิดเรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอัจฉริยะสำหรับภาคการเกษตรในประเทศไทย
Smart Logistics and Supply Chain Concept for Thai Agricultural Sector
คำภู แสงจันทร์เพ็ง ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล การปรับปรุงการขนส่งผู้โดยสารระหว่างแขวงบอลิคำไช – นครหลวงเวียงจันทน์
พณณกร ทองหลิ้ม ณกร อินทร์พยุง การประเมินความเสี่ยงของการซื้อขายน้ำมันโดยใช้แบบจำลองการค้าและการจัดการโซ่อุปทาน
อรุณรัตน์ เศวตธรรม ณกร อินทร์พยุง
ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
สมฤดี กลิ่นหอม
แบบจำลองปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวันของพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม
THE SIMULATION AND PREDICTION DAILY TRAFFIC OF INDUSTRY AREA
สมฤดี กลิ่นหอม
ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
ณกร อินทร์พยุง
ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงของอุบัติเหตุจราจรรถจักรยานยนต์: ทบทวนวรรณกรรม
ACCIDENT RISK FACTORS AND BEHAVIOR OF MOTORCYCLE: REVIEW
พรเทพ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ
ตันติกร พิชญ์พิบุล
เรืองศักดิ์ แก้วธรรมชัย
การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะในรูปแบบที่มีการขนส่งไป-กลับ
SOLVING A VEHICLE ROUTING PROBLEM WITH BACKHAULS
วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช
นินธนา เอี่ยมสะอาด
ปลื้มใจ ไพจิตร
สมัย สังข์ทองงาม
การเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของชมรมดอนสักรักษ์สมุนไพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
MARKETING VALUE ADDED OF DONSAK RAK SAMONPAI HERB COMMUNITY IN SURATTHANI PROVINCE1
กำหนดการส่งบทความเข้ารับการคัดเลือก
เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์
 • วันนี้ - 17 กันยายน, 2018
 • ประกาศรายชื่อบทความที่ผ่านการพิจารณา
 • 20 กันยายน, 2018
 • วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับปรับปรุง
 • 25 กันยายน , 2018
 • วันสุดท้ายของการส่งสรุปบทความลงในโพสเตอร์
 • 25 กันยายน , 2018
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
 • 25 กันยายน – 30 กันยายน , 2018
 • นำเสนองาน
 • 4-5 ตุลาคม, 2018

 • Confernce News

  งานประชุมวิชาการ SMART Logistics Conference ครั้งที่ 1

  “Logistics towards Thailand 4.0”

  The 1st งานประชุมวิชาการ SMART Logistics Conference ครั้งที่ 1

  SLC2018 ณ ศูนย์การประชุม โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ บางแสน ชลบุรี