กำหนดการประชุมวิชาการ SMART LOGISITCS CONFERENCE ครั้งที่ 1 “Logistics towards Thailand 4.0” วันพฤหัสบดีที่ 4 และวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุม โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ บางแสน ชลบุรี

วันที่ 4 ตุลาคม 2561

เวลา กิจกรรม
08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 - 09.45 น. พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
รักษาการคณบดีคณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ถ่ายรูปร่วมกัน
09.45 – 10.45 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “Smart Supply Chain”
โดย คุณนพพร เทพสิทธา
อดีตประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และ
ประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “Smart Smart Transportation”
โดย คุณจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด
12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.45 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “Smart Logistics”
โดย คุณชูศิลป์ จิรวงศ์ศรี
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 15.30 น. การนำเสนอผลงานวิจัย ลำดับที่ 1 บทความ ID001
15.30 – 16.00 น. การนำเสนอผลงานวิจัย ลำดับที่ 2 บทความ ID004
16.00 – 16.30 น. การนำเสนอผลงานวิจัย ลำดับที่ 3 บทความ ID007
16.30 – 17.00 น. การนำเสนอผลงานวิจัย ลำดับที่ 4 บทความ ID010
17.00 – 17.30 น. การนำเสนอผลงานวิจัย ลำดับที่ 5 บทความ ID023
17.30 – 18.00 น. การนำเสนอผลงานวิจัย ลำดับที่ 6 บทความ ID026
18.30 – 21.00 น. ร่วมงาน Welcome Farewell
 • รับประทานอาหารค่ำ
 • ชมดนตรีและการแสดงจาก มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วันที่ 5 ตุลาคม 2561

  เวลา กิจกรรม
  09.00 – 10.00 น. ประชุมพิจารณา (ร่าง) ปรับปรุงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี (มอค.1) สาขาโลจิสติกส์
  10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
  10.15 – 11.00 น. ประชุมผู้แทนแต่ละสถาบัน นำเสนอแนวทางในการดำเนินการร่วมกัน
  11.00 – 12.00 น. ประชุมพิจารณาจัดตั้งสภาคณบดีคณะโลจิสติกส์ แห่งประเทศไทย
  12.00 – 12.15 น. พิธีปิดและส่งมอบงานในปีถัดไป
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ณกร อินทร์พยุง
  คณบดีคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
  กำหนดการส่งบทความเข้ารับการคัดเลือก
  เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์
 • วันนี้ - 17 กันยายน, 2018
 • ประกาศรายชื่อบทความที่ผ่านการพิจารณา
 • 20 กันยายน, 2018
 • วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับปรับปรุง
 • 25 กันยายน , 2018
 • วันสุดท้ายของการส่งสรุปบทความลงในโพสเตอร์
 • 25 กันยายน , 2018
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
 • 25 กันยายน – 30 กันยายน , 2018
 • นำเสนองาน
 • 4-5 ตุลาคม, 2018

 • Confernce News

  งานประชุมวิชาการ SMART Logistics Conference ครั้งที่ 1

  “Logistics towards Thailand 4.0”

  The 1st งานประชุมวิชาการ SMART Logistics Conference ครั้งที่ 1

  SLC2018 ณ ศูนย์การประชุม โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ บางแสน ชลบุรี